Phát trước 11h:00 sáng và 12h:00 sáng.

 

Dịch vụ phát trước 11h:00 (AM) và 12h:00 (AM) được chúng tôi dành phục vụ ưu tiên cho chuỗi dịch vụ chuyển phát của chúng tôi để nhằm đảm bảo việc chuẩn hóa quy trình, lộ trình trong hệ thống giao nhận chuyển phát Newdays nên chúng tôi MIỄN PHÍ dịch vụ gia tăng này khi khách hàng yêu cầu hoặc không yêu cầu, và chúng tôi vẫn sẽ thực hiện việc ưu tiên này đến với tất cả khách hàng bằng tinh thần trách nhiệm trong công việc.

 

Yêu cầu dịch vụ:

Khách hàng gửi trước 15h:00