Với nghiệp vụ chuyên nghiệp của các nhân viên cùng hệ thống phương tiện xử lí đặc biệt, Newdays cùng các đối tác vận chuyển đã xây dựng và phát triển hầu hết tất cả các các dịch vụ vận chuyển đặc biệt từ những yêu cầu đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu về thời gian, nhu cầu về bảo quản an toàn của hàng hóa như rau, củ, quả, dược phẩm, động vật sống...

Cụ thể, hàng hóa là loại hàng nhạy cảm, hàng nguy hiểm, hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ quá tải...đòi hỏi yêu cầu vận chuyển cần bảo quản xử lí ở môi trường đặc biệt hoặc những hàng hóa cần những phương tiện chuyên chở, cần quan tâm đặc biệt... Vì vậy chúng tôi gọi đây là dịch vụ chuyển phát Đặc biệt.

Đối với hàng hóa là hàng nhạy cảm, hàng nguy hiểm chúng tôi phân loại như sau: